CĐ Thánh Giu se- Cộng Đoàn Thánh Giu-se với Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 01.2020 – 12.2023.

 

   Trưởng CĐ.: Anh Trần Mạnh Thi.

   Nội Vụ: Anh Võ Trùng Dương.

   Ngoại Vụ: Chị Đặng Phương Dung.

   Thư ký: Chị Phạm Minh Thanh.

   Thủ quý: Chị Lê Thùy Trang.

 

Ngoài ra, một số anh chị em khác cũng quảng đại nhận trách nhiệm lo Phụng Vụ, Thánh Ca, Sinh Hoạt Thiếu Niên và Thiếu Nhi. Xin Chúa chúc lành và xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn anh chị em.