Tâm Linh

BÀN THỜ ĐỨC MARIA CỦA VEIT STOSS (1523) TRONG NHÀ THỜ CHÁNH TOÀ BAMBERG

 

Nghệ thuật Thánh:      Bức hoạ CHIÊN THIÊN THIÊN CHÚA TRÊN BÀN THỜ GENT, VƯƠNG QUỐC BỈ.