Thư Mục Vụ Đặc Biệt XI Nürnberg, ngày 15.10.2021

Kính gởi Ban Đại Diện Liên Giáo Phận,

Kính gởi Ban Đại Diện các Cộng Đoàn thuộc Liên Giáo Phận,

Kính gởi Quý Ông Bà và Anh Chị Em cùng các Cháu,

Tâm tình đầu tiên của thư mục vụ là lời mọi người hướng lòng lên Thiên Chúa, cùng Mẹ Maria và thánh cả Giu-se để tri ân cảm tạ.

Tri ân cảm tạ: chúng ta tri ân cảm tạ Chúa, Mẹ Maria cùng thánh cả Giu-se thời gian qua luôn đồng hành, nâng đỡ và gìn giữ tất cả mọi người trong Liên Giáo Phận. Hơn nữa, các Ngài còn ban rất nhiều ơn lành. Cụ thể, sau hơn nửa năm học giáo lý chuẩn bị, hai chị Dự Tòng đã đón nhận bí tích Rửa Tội,...==> Đọc Tiếp