40873571

Trưởng Ban:
Phó nội vụ:
Phó ngoại vụ:
Thư ký + Thủ quỹ:
Giuse Lâm Công Khanh
Giuse Trần Đức Hiệp
Giuse Hồ Văn Trọng
Nguyễn Thị Bích Hà

 Ban Đại Diện CĐ. Thánh Tâm nhiệm kỳ 2022 - 2026.

 

-------

Giới Thiệu về Cộng Đoàn Thánh Tâm.

 

..................