Bài Mới

LIÊN GIÁO PHẬN THAM DỰ THÁNH LỄ TRỌNG THỂ MỪNG KÍNH THÁNH KILIAN

Ở DOM WÜRZBURG DO ĐC. FRANZ JUNG CỬ HÀNH - 14.7.2024. 

THÁNH LỄ CHÚC HÔN CỦA CĐ. ĐỨC MẸ MÂN CÔI - 07.07.2024

  

Liên Giáo Phận Hành Hương 2024